Installatie van Arch linux met BTRFS en Arcolinux repository

Installatie van Arch linux met BTRFS en Arcolinux repository

instructies voor basisinstallatie Arch Linux UEFI en BTRFS 13 juni 2020

waar een sterretje of opsommingstekens staan kun je een andere keuze maken of is er een afwijking mogelijk bij installatie op echte hardware.
Arch downloaden https://www.archlinux.org/download/
Arch install guide: https://wiki.archlinux.org/index.php/Installation_guide

controleer of je internetverbinding hebt:
ping -c 3 archlinux.org
timedatectl set-ntp true

als je Arch Linux anders installeert dan op een virtuele machine, Gebruik dan bij wi-fi:
*alleen bij broadcom4360, anders direct wifi-menu
rmmod b43 b43legacy ssb bcm43xx brcm80211 bcma wl

wifi-menu

controleren welke partities je hebt met:
lsblk

deel je partities in met: fdisk /dev/sda in virtualbox of met /dev/wat uit lsblk komt.

controleer het resultaat met
lsblk

formatteer de partities:

mkfs.fat -F32 /dev/sda1
mkswap /dev/sda2
swapon /dev/sda2
mkfs.btrfs /dev/sda3

nu deze petities Mounten:
mount /dev/sda3 /mnt
btrfs su cr /mnt/@
umount /mnt
mount -o compress=zstd,subvol=@ /dev/sda3 /mnt
mkdir -p /mnt/boot/EFI
mount /dev/sda1 /mnt/boot/EFI

controleer het resultaat met
lSblk

installeren basissysteem plus de benodigdheden zoals een kernel, filesystem utilities, een text editor en bij installatie op een echte machine de Linux firmware, maar die mag ook mee in virtualbox

pacstrap -i /mnt base base-devel linux linux-firmware linux-headers nano bash-completion

Genereer fstab:
genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Chroot in de niewe machine:
arch-chroot /mnt /bin/bash

stel de taal in oftewel locale:

nano /etc/locale.gen

je komt dan in een tekstbestand en haal dan het commentaar # weg bij:
nl_NL.UTF-8
sla dat op.

Daarna:

locale-gen

en daarna
echo “LANG=nl_NL.UTF-8” >> /etc/locale.conf

Tijdzone instellen: ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime hwclock --systohc

hostname bedenken, bijvoorbeeld:
echo Arch > /etc/hostname

Hosts setup:
nano /etc/hosts

in de hostsfile:

127.0.0.1 localhost
::1 localhost
127.0.1.1 Arch.localdomain Arch

Root password instellen:
passwd

GRUB bootloader, draadloos netwerk en diverse tools installeren:

pacman -S grub efibootmgr networkmanager network-manager-applet os-prober mtools dosfstools reflector cron

  • alleen bij installatie met wifi:
    pacman -S grub efibootmgr networkmanager network-manager-applet wpa-supplicant wireless-tools dialog os-prober mtools dosfstools reflector cron
  • Bij installatie op echte hardware kijk naar je processor en kies amd-ucode voor AMD of Intel intel-ucode
    pacman -S amd-ucode
    of
    pacman -S intel-ucode

grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/EFI --bootloader-id=GRUB

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Gebruikersnaam
useradd -m -g users -G wheel -s /bin/bash eigengebruikersnaam
passwd eigengebruikersnaam

sudo privileges toevoegen:
EDITOR=nano visudo

haal commentaar #weg bij de eerste: # %wheel ALL=(ALL) ALL
en sla op

Deze instructies gelden voor virtualbox in pc’s met een Intel gejntegreerde videochipset. Kijk even in de arch Wiki als je een andere videokaart heb zoals bijvoorbeeld AMD of Nvidia.

sudo pacman -S xorg plasma kde-applications pulseaudio chromium
*of voor Gnome:
pacman -S xorg gnome gnome-extra
je installeert dan de gnome desktop, die is het meest gangbaar. Wil je een andere desktop kijk even op
https://averagelinuxuser.com/a-step-by-step-arch-linux-installation-guide/ of https://wiki.archlinux.org/index.php/General_recommendations

nu nog even zorgen dat de virtualbox ook opstart met netwerk, timers en gnome of Plasma
sudo systemctl enable NetworkManager
sudo systemctl enable cronie
Plasma:
sudo systemctl enable sddm

of voor gnome:

sudo systemctl enable gdm

exit

umount -R /mnt

reboot

Als het goed is heb je nu een werkende versie van Arch linux.
later maak ik noexitg tutorials over wat je ermee kunt doen.

Bronnen


https://www.archlinux.org
https://www.arcolinux.info
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fermannoferrari.net%2Farch-linux-install-with-btrfs&v=Jw9hsOz4W9I&redir_token=QUFFLUhqbG5oU2I0SVR4UWRzdWZJbkNCNDBzV0FkX1R3d3xBQ3Jtc0tsOERfTUZLdHpEU01fT3gyUFZ4RDNDYWw2TGV2cGJDVUhsdWJ2U2VNUTdybDVJdE1jV1VFbnY5R0V5LWk2UHZXRGdQZ1ktYnV3UUMtMWVUalhvaGI5allLUXhrQmhTb3lZUkpWOFg3ZkYxYy1pM0llWQ%3D%3D&event=video_description